Leucozonia ocellata (Gmelin, 1791) White-spot Latirus

Leucozonia ocellata (Gmelin, 1791) White-spot Latirus

South Florida (20 mm.)